Projekt


współfinansowany przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoW dniu 8 stycznia 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" o numerze POIS.02.03.00-00-0072/17. Projekt ten wpisuje się w ramy działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Głównym celem Projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz budowa magistrali wodociągowej, która w dalszej perspektywie umożliwi rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej.Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 32 889 350,65 PLN, w tym wydatki kwalifikowane obejmują 20 185 750,40 PLN. Przedsiębiorstwu udało się otrzymać na realizację Projektu dofinansowanie w formie dotacji na kwotę
17 157 887,84 PLN.

Planowany termin realizacji Projektu w latach 2018-2021.
więcej

PREZENTACJA
 

Władze

Organami Spółki są :


Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd
Kompetencje Wspólników.doc

Rada Nadzorcza


Kompetencje Rady Nadzorczej.doc

Przewodniczący Rady Nadzorczej Magdalena Wawro

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Zieliński

Sekretarz Rady Nadzorczej - Anna Bojęś

Zarząd spółki


Kompetencje Zarządu.doc
Prezes Zarządu - Alfred Karelus
Prokurent - Dyrektor d/s Technicznych i Eksploatacji Sieci - Jan Bliżniak
Główny Księgowy - Barbara Marek
Prokurent - Kierownik Biura Obsługi Klienta - Izabela Swakoń
Kierownik Wydziału Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej Zbigniew Widlarz
Kierownik Wydziału Produkcji Wody - Ireneusz Cholewa
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu - Paweł Bulzacki
Kierownik d/s Pracowniczych - Grażyna Galas