Projekt


współfinansowany przez Fundusz Spójnościp.n. ”Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej” realizowany w latach 2004 - 2010Całkowita wartość Projektu wynosiła - 17.609.737,00 EUR

Udział Funduszu Spójności - 14.968.276,00 EUR

Udział Funduszu Spójności zgodnie z Decyzją KE w % - 85 %

Projektu składał się z czterech zadań inwestycyjnych i obejmował:a) Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wadowicach

Modernizacji poddano istniejącą technologię oczyszczania ścieków, ciąg przeróbki osadów , urządzenia automatyki i sterowanie oczyszczalnią. W wyniku realizacji inwestycji została osiągnięta zdolność oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą 91/271/EEC. Docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków to 8600 m3/d (85 tys. RLM ).

*oczyszczalnia ściekówb) Budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestycja dotyczyła budowy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 53 km w tym przejście kolektorem sanitarnym przez rzekę Skawę oraz dwóch przepompowni ścieków. Kanały zlokalizowane zostały w obszarach dotychczas nie skanalizowanych w granicach gminy Wadowice: Chocznia, Jaroszowice, Ponikiew oraz prawobrzeżnej dzielnicy miasta Wadowice-Zaskawie a także w części Wadowic ograniczonej ulicami Sienkiewicza i Piłsudskiego oraz rzeką Choczenką. Dzięki inwestycji do sieci przyłączonych zostanie ok. 6.400 mieszkańców.

*Przepompownia ściekówc) Budowę nowych wodociągów

W ramach inwestycji wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 16 km oraz cztery stacje hydroforowe na terenie miejscowości Ponikiew . Dzięki inwestycji do sieci wodociągowej zostanie podłączonych ok.1200 mieszkańców dotychczas pozbawionych dostępu do sieci wodociągowej. Zwiększono również bezpieczeństwo pożarowe na tych terenach (dzięki sieci hydrantów).

*Hydrofornia w Ponikwi

d) Modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Wadowicach


Całość inwestycji obejmowała teren ZUW w Wadowicach. Większość zadań modernizacyjnych polegała na wymianie i przebudowie istniejących urządzeń wewnątrz istniejących budowli i budynków, zainstalowaniu dwunastu nowych automatycznych filtrów piaskowych wraz z pompownią. Modernizacji poddano także ciąg osadowy wód popłucznych, automatykę i kontrolę działania stacji oraz kotłownię. Realizacja inwestycji miała na celu poprawę jakości wody do picia dostarczanej odbiorcom oraz zwiększenie niezawodność dostaw. Docelowa ilość uzdatnianej wody w Zakładzie wynosi ok. 11000 m3/d.

*Hala Filtrów ZUW

Projekt został wykonany w 100 %.

 

Historia

Istnienie wodociągu na terenie Miasta Wadowic, datuje się od końca XIX wieku. Był to rurociąg wykonany z rur drewnianych o średnicy zewnętrznej ok. 300mm średnicy wewnętrznej ok. 80mm. Działał on na zasadzie grawitacji. Ujęciem wody była studnia wykonana w górnej części miasta przy ul. Karmelickiej, do której był przyłączony rurociąg drewniany, biegnący w ulicy Słowackiego, Placem Kościuszki, Rynku i ul. Zatorskiej Doprowadzał on wodę tylko do kilku budynków zamożnych właścicieli a także do studzienki i basenu przeciwpożarowego posadowionego w Rynku. Ślady jeszcze czynnych rurociągów drewnianych odkryto w latach 1954 - 1959 w czasie prowadzonych robót kanalizacyjnych w mieście. Znaczna część mieszkańców miasta pobierała wodę z różnych potoków, sadzawek oraz studni, których na terenie miasta Wadowic było kilka. Zaprojektowano: ujęcie wody i pompownię w Jaroszowicach po lewej stronie rzeki Skawyzbiornik żelbetowy dwukomorowy na wodę zlokalizowany w Parku Miejskim rurociąg tłoczny o średnicy 225 mm długości 480 mb sieć rozdzielczą o łącznej długości ok. 10 520 mb. Tym samym projekt uwzględniał ok.400 połączeń domowych. Ujęcie wody nie zaspokajało już potrzebnej ilości wody i w związku z tym w roku 1947 wybudowano nową studnię zasilającą celem zwiększenia wydajności ujęcia i dostawy wody dla potrzeb mieszkańców. W roku 1948 wykonano rurociąg żeliwny o średnicy 150mm doprowadzający wodę do Zakładu Papierniczego i Druciarni. Rok 1949 to rok powstania Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągowego w Wadowicach - Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej - bo taka była ówczesna nazwa Przedsiębiorstwa. Z dniem l stycznia 1951 r. został utworzony Miejski Zakład Wodociągów na własnym rozrachunku gospodarczym. Natomiast z dniem 9 lutego 1951 r. uchwałą ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej w Wadowicach zostało powołane Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w skład którego wchodził również Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ogólna ilość sieci tłocznej i rozdzielczej wynosiła wtedy 11500 mb, 350 przyłączy wodociągowych, a zdolność produkcyjna ujęcia wody wynosiła ok. 1500m3/dobę. Lata 1952 - 1976 to lata intensywnej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście.

Z dniem l stycznia 1976 r. zostało powołane Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku - Białej z zakładem Nr 4 w Wadowicach. 30 maja 1977 r. zostało przekazane do eksploatacji Ujęcie wody Jaroszowice IIa 15 września tego roku przepompownia wody w Barwałdzie, dwa zbiorniki wyrównawcze nr l i 2. Kolejne łata to dalsza rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 31 grudnia 1979 r. przekazana została do eksploatacji mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Wadowicach. W roku 1980 powstaje w naszym zakładzie zakładowy NSZZ „Solidarność". 13 grudnia 1981 r. zostaje ogłoszony w naszym Państwie stan wojenny. Zakład został zmilitaryzowany. Dostawa wody dla potrzeb mieszkańców gminy Wadowice, Kalwaria Z. i Tomice odbywa się bez większych zakłóceń. Lata 1983 - 1992 to okres rozpoczęcia i budowy Zakładu Uzdatniania Wody Jaroszowice. Zadanie to, po wielu trudnych latach jego realizacji zostało zakończone a obiekty przekazane do eksploatacji 17 grudnia 1992 r. Trudno nie wspomnieć o latach lipiec 1997, lipiec 2001, kiedy to zakład stanął w obliczu nawiedzających nas intensywnych opadów atmosferycznych i związanych z tym groźbach powodzi. Latach 1992 - 2004 r. to lata dalszej modernizacji i rozbudowy Zakładu Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacji z towarzyszącymi im obiektami jak: hydroforownie i przepompownie ścieków, czy zmiana sposobu dezynfekcji wody. Obecna forma prawna Zakładu - Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spotka z o.o. to rok 1999 r. W chwili obecnej Spółka zaopatruje w wodę miasto i gminę Wadowice, miasto i gminę Kalwaria Z., gminę Tomice i Lanckorona. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest ujęcie brzegowe z rzeki Skawy o wydajności 17 280 m3/dobę i Zakład Uzdatniania Wody o wydajności 11.000 m3/dobę. Oczyszczalnia ścieków zdolna jest przyjąć 8400 m3ścieków na dobę. Obsługujemy 400 zakładów i podmiotów gospodarczych oraz 7500 odbiorców indywidualnych. Eksploatujemy m.in. 280 km sieci wodociągowej i 156 km sieci kanalizacyjnej, 9 hydroforowni, 5 przepompowni ścieków i 3 zbiorniki wody czystej. W 2004 roku WPWiK spółka z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności projektu p.n. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej ", ktory decyzją KE nr K(2004)5319 został przyjęty do realizacji . W ramach projektu zmodernizowano Zakład Uzdatniania Wody w Wadowicach, Oczyszczalnię Ścieków w Wadowicach, wykonano 53 km kanalizacji sanitarnej oraz 16 km sieci wodociągowej

 

Komunikat

Szanowni Klienci Informujemy, że dzień 2 listopada 2017r. ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników
WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach
jest on wyznaczony za ustawowo wolny od pracy dzień przypadający w sobotę 11 listopada 2017r.
Za niedogodności serdecznie przepraszamy


Władze


Organami Spółki są :


Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd
Kierownictwo WPWiK

Zgromadzenie Wspólników


Kompetencje Wspólników.doc

Rada Nadzorcza


Kompetencje Rady Nadzorczej.doc

Przewodniczący Rady Nadzorczej Magdalena Wawro

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Zieliński

Sekretarz Rady Nadzorczej - Anna Bojęś

Zarząd spółki


Kompetencje Zarządu.doc
Prezes Zarządu - Alfred Karelus
Prokurent - Dyrektor d/s Technicznych i Eksploatacji Sieci - Jan Bliżniak
Główny Księgowy - Barbara Marek
Prokurent - Kierownik Biura Obsługi Klienta - Izabela Swakoń
Kierownik Wydziału Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej Zbigniew Widlarz
Kierownik Wydziału Produkcji Wody - Ireneusz Cholewa
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu - Paweł Bulzacki
Kierownik d/s Pracowniczych - Grażyna Galas