HISTORIAIstnienie wodociągu na terenie Miasta Wadowic, datuje się od końca XIX wieku. Był to rurociąg wykonany z rur drewnianych o średnicy zewnętrznej ok. 300mm średnicy wewnętrznej ok. 80mm. Działał on na zasadzie grawitacji. Ujęciem wody była studnia wykonana w górnej części miasta przy ul. Karmelickiej, do której był przyłączony rurociąg drewniany, biegnący w ulicy Słowackiego, Placem Kościuszki, Rynku i ul. Zatorskiej Doprowadzał on wodę tylko do kilku budynków zamożnych właścicieli a także do studzienki i basenu przeciwpożarowego posadowionego w Rynku. Ślady jeszcze czynnych rurociągów drewnianych odkryto w latach 1954 - 1959 w czasie prowadzonych robót kanalizacyjnych w mieście. Znaczna część mieszkańców miasta pobierała wodę z różnych potoków, sadzawek oraz studni, których na terenie miasta Wadowic było kilka. Zaprojektowano: ujęcie wody i pompownię w Jaroszowicach po lewej stronie rzeki Skawyzbiornik żelbetowy dwukomorowy na wodę zlokalizowany w Parku Miejskim rurociąg tłoczny o średnicy 225 mm długości 480 mb sieć rozdzielczą o łącznej długości ok. 10 520 mb. Tym samym projekt uwzględniał ok.400 połączeń domowych. Ujęcie wody nie zaspokajało już potrzebnej ilości wody i w związku z tym w roku 1947 wybudowano nową studnię zasilającą celem zwiększenia wydajności ujęcia i dostawy wody dla potrzeb mieszkańców. W roku 1948 wykonano rurociąg żeliwny o średnicy 150mm doprowadzający wodę do Zakładu Papierniczego i Druciarni. Rok 1949 to rok powstania Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągowego w Wadowicach - Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej - bo taka była ówczesna nazwa Przedsiębiorstwa. Z dniem l stycznia 1951 r. został utworzony Miejski Zakład Wodociągów na własnym rozrachunku gospodarczym. Natomiast z dniem 9 lutego 1951 r. uchwałą ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej w Wadowicach zostało powołane Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w skład którego wchodził również Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ogólna ilość sieci tłocznej i rozdzielczej wynosiła wtedy 11500 mb, 350 przyłączy wodociągowych, a zdolność produkcyjna ujęcia wody wynosiła ok. 1500m3/dobę. Lata 1952 - 1976 to lata intensywnej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście.

Z dniem l stycznia 1976 r. zostało powołane Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku - Białej z zakładem Nr 4 w Wadowicach. 30 maja 1977 r. zostało przekazane do eksploatacji Ujęcie wody Jaroszowice IIa 15 września tego roku przepompownia wody w Barwałdzie, dwa zbiorniki wyrównawcze nr l i 2. Kolejne łata to dalsza rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 31 grudnia 1979 r. przekazana została do eksploatacji mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Wadowicach. W roku 1980 powstaje w naszym zakładzie zakładowy NSZZ „Solidarność". 13 grudnia 1981 r. zostaje ogłoszony w naszym Państwie stan wojenny. Zakład został zmilitaryzowany. Dostawa wody dla potrzeb mieszkańców gminy Wadowice, Kalwaria Z. i Tomice odbywa się bez większych zakłóceń. Lata 1983 - 1992 to okres rozpoczęcia i budowy Zakładu Uzdatniania Wody Jaroszowice. Zadanie to, po wielu trudnych latach jego realizacji zostało zakończone a obiekty przekazane do eksploatacji 17 grudnia 1992 r. Trudno nie wspomnieć o latach lipiec 1997, lipiec 2001, kiedy to zakład stanął w obliczu nawiedzających nas intensywnych opadów atmosferycznych i związanych z tym groźbach powodzi. Latach 1992 - 2004 r. to lata dalszej modernizacji i rozbudowy Zakładu Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacji z towarzyszącymi im obiektami jak: hydroforownie i przepompownie ścieków, czy zmiana sposobu dezynfekcji wody. Obecna forma prawna Zakładu - Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spotka z o.o. to rok 1999 r. W chwili obecnej Spółka zaopatruje w wodę miasto i gminę Wadowice, miasto i gminę Kalwaria Z., gminę Tomice i Lanckorona. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest ujęcie brzegowe z rzeki Skawy o wydajności 17 280 m3/dobę i Zakład Uzdatniania Wody o wydajności 11.000 m3/dobę. Oczyszczalnia ścieków zdolna jest przyjąć 8400 m3ścieków na dobę. Obsługujemy 400 zakładów i podmiotów gospodarczych oraz 7500 odbiorców indywidualnych. Eksploatujemy m.in. 280 km sieci wodociągowej i 156 km sieci kanalizacyjnej, 9 hydroforowni, 5 przepompowni ścieków i 3 zbiorniki wody czystej. W 2004 roku WPWiK spółka z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności projektu p.n. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej ", ktory decyzją KE nr K(2004)5319 został przyjęty do realizacji . W ramach projektu zmodernizowano Zakład Uzdatniania Wody w Wadowicach, Oczyszczalnię Ścieków w Wadowicach, wykonano 53 km kanalizacji sanitarnej oraz 16 km sieci wodociągowej