OGŁOSZENIE

laboratorium

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" POIS.02.03.00-00-0072/17Data ogłoszenia: 11.04.2018r.

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110 ogłasza

przetarg nieograniczony

nr 2/WPWIK/PN/2018 na zadania:

Zadanie 1 i Zadanie 2 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny oraz rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)


Załącznik nr 1 - 1a - Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1(część1)PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Cześć opisowa

PFU - Część ogólna
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WYMAGANIA OGÓLNE)
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych(PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW)


Część rysunkowa

Rys.1
Rys.2
Rys.3
Rys.4
Rys.5
Rys.6
Rys.7
Rys.8
Rys.9
Rys.10
Rys.11


DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Decyzja_RDOS_Krakow_OO.4210.14.2016.BaK.Załącznik nr 1 - 1b - Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2(część2)PROJEKT BUDOWLANY

Cześć opisowa

Projekt Budowlany


Część rysunkowa

Rys.1
Rys.2
Rys.3
Rys.4
Rys.5
Rys.6
Rys.7
Rys.8
Rys.9
Rys.10
Rys.11
Rys.12
Rys.13
Rys.14
Rys.15


PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Część opisowa

str. tytułowa
Pompownia warunki Tauron
OŚWIADCZENIE


Część rysunkowa

+pb pompownia wadowice E-01
+pb pompownia wadowice E-02
+pb pompownia wadowice E-03
+pb pompownia wadowice E-04
+pb pompownia wadowice E-05
+pb pompownia wadowice E-06
+pb pompownia wadowice E-07
+pb pompownia wadowice E-08
+pb opis pompownia


PROJEKT WYKONAWCZYCzęść opisowa

Projekt Wykonawczy


Część rysunkowa

+Rys.1 Orientacja
+Rys.10 Klapa zwrotna
+Rys.2
+Rys.2.3 Projekt zagospodarowania terenu
+Rys.3.1
+Rys.3.2
+Rys.3.3
+Rys.4.1
+Rys.4.2
+Rys.4.3 Ogrodzenie przepompowni
+Rys.5.1 Studnia tworzywowa 425
+Rys.5.2 Studnia tworzywowa 600
+Rys.5.3 Studnia betonowa 1000
+Rys.5.4 Studnia
+Rys.6.1. Zabezpieczenie wykopu
+Rys.6.2. Przewiert (mikrotuneling)
+Rys.7.1 Zabezpieczenie kanalizacji
+Rys.7.2 Zabezpieczenie kabli
+Rys.7.3 Zabezpieczenie
+Rys.8 Przekroczenie P1 potoku
+Rys.9 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych
Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys.2.2 Projekt zagospodarowania terenu


Opinia geotechniczna

Opinia geoteczniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego
Opinia geoteczniczna z podpisem geologa


PROJEKT WYKONAWCZY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNACzęść opisowa

+cz.opisowa


Część rysunkowa

+E-1
+E-2
+E-3
+E-4
+E-5
+E-6
+E-7
+E-8


SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

wymagania ogólne
roboty przygotowawcze
roboty ziemne
kanalizacja sanitarna grawitacyjna i cisnieniowa
przepompownia
skrzyżowania
odbudowa nawierzchni drog
Strona tztulowa


PRZEDMIAR ROBÓT

Gotowizna - KO_2018
Gotowizna - PR_2018
Przedmiar rob+-t-cz.elektr


POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Decyzja pozwolenia na bud.-Gotowizna.prawomocna


Załącznik nr 2 - Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2a dla Zadania 1(cz.1) - Formularz Ofertowy
Załącznik do Formularza Ofertowego dla Zadania 1(cz.1)-Wykaz osób
Załącznik do Formularza Ofertowego Zadanie 1 (cz.1)-Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 2b dla Zadania 2(cz.2) - Formularz Ofertowy
Załącznik do Formularza Ofertowego dla Zadania 2 (cz.2) - Wykaz osób
Załącznik do Formularza Ofertowego Zadanie 2 (cz.2) - Wykaz robót budowlanych


pliki edytowalne

Załącznik nr 2a dla Zadania 1(cz.1) - Formularz Ofertowy
Załącznik do Formularza Ofertowego dla Zadania 1(cz.1)-Wykaz osób
Załącznik do Formularza Ofertowego Zadanie 1 (cz.1)-Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 2b dla Zadania 2(cz.2) - Formularz Ofertowy
Załącznik do Formularza Ofertowego dla Zadania 2 (cz.2) - Wykaz osób
Załącznik do Formularza Ofertowego Zadanie 2 (cz.2) - Wykaz robót budowlanych


Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 3a JEDZ dla Zadania 1(cz.1)
Załącznik nr 3b JEDZ dla Zadania 2 (cz.2)


pliki edytowalne

Załącznik nr 3a JEDZ dla Zadania 1(cz.1)
Załącznik nr 3b JEDZ dla Zadania 2 (cz.2)


Załącznik nr 4 - Wzór Umowy

Załącznik nr 4a Projekt umowy dla Zadania 1(cz.1)
Załącznik nr 4b Projekt umowy dla Zadania 2(cz.2)


pliki edytowalne

Załącznik nr 4a Projekt umowy dla Zadania 1(cz.1)
Załącznik nr 4b Projekt umowy dla Zadania 2(cz.2)


Załącznik nr 5 - Informacja o przynależnośći do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5a dla Zadania 1(cz.1) - informacja o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5b dla Zadania 2(cz.2) - informacja o grupie kapitałowej


pliki edytowalne

Załącznik nr 5a dla Zadania 1(cz.1) - informacja o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5b dla Zadania 2(cz.2) - informacja o grupie kapitałowej