ZMIANA SIWZ

Zadanie 3 - Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki-tory kolejowe w Kleczy Dolnej)- I etap, część 2
nr referencyjny 3/WPWIK/PN/2018

Zmiana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - 25.04.2018r