OGŁOSZENIE

laboratorium

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" POIS.02.03.00-00-0072/17Data ogłoszenia: 20.04.2018r.

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110 ogłasza

przetarg nieograniczony

nr 4/WPWIK/PN/2018 na zadanie:

Zadanie 5 – zakup pojazdu asenizacyjnego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia


Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza Ofertowego
Wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - Wzór Formularza Ofertowego


Załącznik do Formularza Ofertowego

Załącznik do Formularza Ofertowego - Wykaz dostaw
Wersja edytowalna
Załącznik do Formularza Ofertowego - Wykaz dostawJednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Wersja edytowalna
Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)


Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy .pdf


Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Wersja edytowalna
załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej