TARYFY

Taryfa obowiązująca od 29.05.2018 r. przez trzy kolejne lata


II. Taryfa obowiązująca na terenie Gminy Tomice (m. Tomice, Radocza) Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RET.070.239.2018 z 25 kwietnia 2018 r. ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 21 maja 2018 r.
Podstawa prawna: art. 24c, ust. 2 i art. 27a ust. 1,2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm).

  • DECYZJA NR. KR.RET.070.239.2018


  • ZAŁĄCZNIK DECYZJA NR. KR.RET.070.239.2018