laboratorium

Projekt pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" o numerze POIS.02.03.00-00-0072/17

W ramach Projektu planujemy realizację trzech zadań obejmujących roboty budowlane:

1. Budowę 24,69 km kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny;

2. Budowę 1,45 km kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna;

3. Budowę 2,66 km wodociągu tranzytowego w miejscowości Klecza Dolna.

Projekt obejmuje swoim zakresem również modernizację oczyszczalni ścieków tj. modernizację krat wstępnych na dopływie do oczyszczalni ścieków oraz dostawę pojazdu asenizacyjnego.

Projekt pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" obejmuje zakres działań związanych z ochroną wód i gospodarką ściekową w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Jego realizacja przyczyni się do wdrożenia celów, priorytetów i zadań polityki ekologicznej państwa oraz pozwoli na prewencyjne działania w efekcie ograniczające infiltrację zanieczyszczeń ściekowych w głąb ziemi. Będzie to miało pozytywny wpływ na czystość wód w Skawie, Wiśle oraz docelowo w Morzu Bałtyckim.

W wyniku realizacji planowanych zadań projektowych nastąpi:

-poprawa stanu jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez eliminację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych;

-poprawa dostępności do wody pitnej;

-poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem;

-wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu.

Planowana liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej ma wynieść 3 351 mieszkańców.

Poprzez stronę www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub email: naduzycia.POIS@mr.gov.pl można sygnalizować o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Realizacja Zadań w ramach Projektu
Zadanie 1 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny

Zadanie 2 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna (więcej informacji)


POSTĘP PRAC


Zadanie 3 - Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki - tory kolejowe w Kleczy Dolnej) - I etap, część 2 (więcej informacji)


POSTĘP PRAC


Zadanie 4 - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I (Modernizacja krat wstępnych na dopływie do oczyszczalni ścieków) (więcej informacji)
Zadanie 5 - Zakup pojazdu asenizacyjnego (więcej informacji)
Zadanie 6 - Działania informacyjno - promocyjne
Zadanie 7 - Inzynier Kontraktu, pomoc techniczna (więcej informacji)