OGŁOSZENIE

laboratorium

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" POIS.02.03.00-00-0072/17Data ogłoszenia w Dz.U.UE.: 14.04.2018r.
Data publikacji na stronie internetowej: 16.04.2018r.

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110 ogłasza :

przetarg nieograniczony

nr 3/WPWIK/PN/2018 na zadanie:

Zadanie 3 - budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej(rejon drogi na przysiółek Pniaki-tory kolejowe w Kleczy Dolnej) - I etap, część 2
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu zamówienia

PROJEKT BUDOWLANY

Część opisowa

opis techniczny tranzyt et.I.2.
uzupełnienie.pdf


Część rysunkowa

Rys.1 Orientacja
Rys.2.1 Plan zagospodarowania terenu
Rys.2.2 Plan zagospodarowania terenu
Rys.2.3 Plan zagospodarowania terenu
Rys.2.4 Mapa katastralna
Rys.2.5 Mapa katastralna
Rys.2.6 Mapa katastralna
Rys.3.1 - profil nr 1
Rys.3.2 - profil nr 2
Rys.3.3 - profil nr 3
Rys.3.4 - profil nr 4
Rys.3.5 - profil nr 5.pdf


Załączniki

10.1. pismo PKP
10.2. 161206 - SP
6.1. Geologia
6.3. Proj.geotechniczny


PROJEKT WYKONAWCZY

Część opisowa

Opis


Część rusunkowa

Rys.1 Orientacja
Rys.2.1. Plan zagospodarowania terenu
Rys.2.2. Plan zagospodarowania terenu
Rys.2.3. Plan zagospodarowania terenu
Rys.4. Komory pomiarowe - KP.1, KP.2, KP.3
Rys.5.1. Zabudowa hydrantu - rysunek typowy
Rys.5.2. Zabudowa zasuwy - rysunek typowy
Rys.5.3.
Rys.6.1. Zabezpieczenie wykopu - rysunek typowy
Rys.6.2. Przewiert sterowany (HDD) - rysunek typowy
Rys.7.1. Zabezpieczenie wodociągu - rysunek typowy
Rys.7.2. Zabezpieczenie kabli - rysunek typowy
Rys.7.3. Zabezpieczenie gazociągu - rysunek typowy
Rys.8.1. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych
Rys.9. Bloki oporowe - rysunek typowy
Rys3.1. - profil nr 1
Rys3.2. - profil nr 2.pdf
Rys3.3. - profil nr 3.pdf
Rys3.4. - profil nr 4.pdf
Rys3.5. - profil nr 5.pdf


Załączniki

projekt 2b-linia

Przełączenia istniejacych przyłączy wodociągowych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

00.00.
01.00.
02.00.
03.00.
04.00.
05.00.
strona tytułowa


PRZEDMIAR ROBÓT

Wod-Tranzyt 2018 KO
Wod-Tranzyt 2018 PR


OPERAT - PRZEKROCZENIA

Część opisowa

strona tytułowa
zawartosc oprac
opis
przekladki


Część rysunkowa

Rys.1 - Orientacja
Rys.2 - Mapa syt-wys
Rys.3 - Przekroczenie


JPG

Rys.1 - Orientacja1
Rys.2 - Mapa syt-wys
Rys.3 - Przekroczenie


POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Decyzja pozwolenia na budowę


Załącznik nr 2 - Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza Ofertowego

pliki edytowalne
Załącznik nr 2 - Wzór Formularza OfertowegoZałącznik do Formularza Ofertowego - Wykaz osób

Załącznik do Formularza Ofertowego - Wykaz osób

pliki edytowalne
Załącznik do Formularza Ofertowego - Wykaz osób


Załącznik do Formularza Ofertowego - Wykaz robót budowlanych

Załącznik do Formularza Ofertowego - Wykaz robót budowlanych

pliki edytowalne
Załącznik do Formularza Ofertowego - Wykaz robót budowlanych


Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

pliki edytowalne
Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)


Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

pliki edytowalne
Załącznik nr 4 - Wzór umowy


Załącznik nr 5 - informacja o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5 - informacja o grupie kapitałowej

pliki edytowalne
Załącznik nr 5 - informacja o grupie kapitałowej.pdf