laboratorium

Zadanie 1 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny
(formuła zaprojektuj i wybuduj)

27.07.2018 r.

W dniu 27.07.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana największa umowa na roboty budowlane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17” na: Zadanie 1 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny
(formuła zaprojektuj i wybuduj)

Wykonawca:

Konsorcjum Firm:

Ekoinstal Sp. z o.o. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Przemysłowa 8 – Lider Konsorcjum

Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik 38-300 Gorlice, ul. Stróżówka 67 – Członek Konsorcjum

Wartość inwestycji: 23.468.937,45 zł brutto.

Termin realizacji: do 30.11.2020 r.

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej o długości ok.25 km, w tym przepompownie ścieków) w Gminie Wadowice obszar Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu do kanalizacji sanitarnej na terenie objętym projektem, co znacznie wpłynie na poprawę stanu środowiska przez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód podziemnych i powierzchniowych.06.10.2018 r.

W dniach 22.09.2018r. i 06.10.2018r. odbyły się spotkania informacyjne ws. Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice” przeznaczone dla mieszkańców Kleczy Dolnej.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Kleczy, przedstawiciele firmy projektowej, przedstawiciele gminy Wadowice i władze samorządowe. Stronę Inwestora reprezentował Prezes WPWiK Sp. z o.o. o oraz Dyrektor ds. Technicznych. Przedstawiciele firmy wykonawczej, Projektanci przedstawili zakres prac projektowych w podziale na etapy i propozycje przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy uzgadniali trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej i podpisywali zgody na przejście kanalizacji sanitarnej przez ich posesje.20.10.2018 r.

odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami Kleczy poświęcone uzgodnieniu projektowanej sieci kanalizacyjnej. Dziękujemy za zainteresowanie i liczne przybycie.