Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110
ogłasza przetarg nieograniczony 

nr 1/WPWiK/PN/2020 dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka odcinek:

od węzła M101-G38; W195-Z40; D15-D70; Z131.1A-Z131.18 wraz z sięgaczami”

Ogłoszenie o zamówieniu (750438-N-2020)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 1 opis przedmiotu zamówienia  (zip)

Załącznik nr 2 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wykaz robót

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Skip to content