Od 1 maja 2021 r. nowe taryfy za wodę i ścieki

W związku z kończącym się 3-letnim okresem obowiązywania dotychczasowych taryf na podstawie art. 24b ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2028, zwanej: u.z.z.w) Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach w terminie ustawowym rozpoczęło procedurę zatwierdzania nowych cen i stawek opłat taryfowych przed organem regulacyjnym, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie. W dniu 28 stycznia 2021 r. Spółka złożyła wnioski o zatwierdzanie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wadowice, Gminy Tomice oraz wniosek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wieprz (na obszarze obsługiwanym przez Spółkę).

Wadowickie wodociągi, pomimo niekorzystnych realiów ekonomicznych, nie wprowadziły zmian dotychczasowych taryf w trakcie jej obowiązywania, podczas gdy kilkaset przedsiębiorstw wodociągowych złożyło wnioski w tym zakresie do ,,Wód Polskich’’.

Jak podkreśla Jerzy Obstarczyk Prezes Zarządu: „Stabilność finansową w okresie trwania obecnych taryf utrzymaliśmy dzięki działaniom optymalizacyjnym, co pozwoliło nam zminimalizować efekt niekorzystnych warunków wpływających na poziom kosztów działalności podstawowej. Wzrosły bowiem nie tylko ceny energii, lecz także zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, koszty pracownicze takie jak ustawa o PPK czy zwiększenie płacy minimalnej”.

Nowa taryfa została przygotowana w sposób optymalny, z uwzględnieniem realnego popytu na usługi wodociągowe i kanalizacyjne oraz szacowanych rynkowych kosztów funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a także obligatoryjnych wskaźników przy kształtowaniu cen i stawek opłat.

Po przedłożeniu przedmiotowych wniosków taryfowych, organ regulacyjny dokonał oceny projektów złożonych przez Spółkę taryf wraz z uzasadnieniem, jak również przeanalizował i zweryfikował załączone przez Przedsiębiorstwo dokumenty, w tym m.in. sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe: zakres świadczonych usług; ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przedsiębiorstwa; alokację niezbędnych przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług oraz współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf oraz kalkulaję cen i stawek oplat za świadczone usługi.

W związku z pozytywną oceną projektów przedłożonych przez Spółkę wraz z uzasadnieniem, pod kątem zgodności z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo Wodne, jak również pozytywną analizą i weryfikacją załączonych dokumentów, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzjami z dnia 14 kwietnia 2021 r. zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wadowice, Gminy Tomice i Gminy Wieprz , na okres 3 lat. (Taryfy dla poszczególnych Gmin  dostępne są w zakładce BOK.)

WPWiK Sp. z o.o. informuje, że rozliczenie faktur za wodę i ścieki, w którym następuje zmiana ceny, system rozliczy proporcjonalnie wg ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny.

Skip to content