Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110 ogłasza przetarg nieograniczony 
nr 2/WPWiK/PN/2021 dla zadania   

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Wadowicach

Skip to content