Praca

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach ogłasza nabór na stanowisko: ELEKTRYKA

Cel stanowiska:

 • zapewnienie sprawności instalacji elektrycznej, urządzeń zabezpieczających i sterujących.

Zadania:

 • bieżące kontrole i ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej, urządzeń zabezpieczających i sterujących,
 • montaż, instalacja, konserwacja, naprawa instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • zgłaszanie przełożonemu usterek technicznych i awarii,
 • efektywne gospodarowanie powierzonymi materiałami, narzędziami i urządzeniami,
 • utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie: ZSZ – w zawodzie elektryka, świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się urządzeniami elektrycznymi do 1 kV.
 • doświadczenie: min 1 rok.

Umiejętności:

 • organizowanie pracy własnej,
 • manualne.


Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV na Dzienniku Podawczym w siedzibie Spółki lub w formie elektronicznej na adres email: sekretariat@wpwik.com w terminie do dnia 31.08.2020 r.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (WPWiK) z siedzibą w Wadowicach, ul Młyńska 110 informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie pod adresem siedziby WPWiK lub adresem poczty elektronicznej
ochronadanych@wpwik.com.
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez WPWiK w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko elektryka. Przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych kandydatów na ww. stanowisko, chyba że będzie to wynikać z przepisów prawa.
Po zakończonej rekrutacji dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy. Dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście; nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone. Dane w postaci elektronicznej zostaną trwale
skasowane.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych kandydatowi na ww. stanowisko przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania
  swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych),

Udostepnienie danych osobowych Administratorowi nie jest obowiązkiem. Jednak odmowa udostępnienia danych spowoduje, że kandydatura na ww. stanowisko nie zostanie rozpatrzona.
Na podstawie udostępnionych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.

Skip to content