Ogłoszenie o przetargu


Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110 ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/WPWIK/PN/2019 na zadanie inwestycyjne p.n.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zawadce – etap III”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
– Projekt budowlany

– Przedmiar robót

– STWiOR

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik do Formularza Ofertowego – wykaz osób

Załącznik do Formularza Ofertowego – wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Informacja o przynależnośći do grupy kapitałowej

Ogłoszenie o przetargu


Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110 ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/WPWIK/PN/2019 na zadanie inwestycyjne p.n.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zawadce – etap III”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
– Projekt budowlany

– Przedmiar robót

– STWiOR

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik do Formularza Ofertowego – wykaz osób

Załącznik do Formularza Ofertowego – wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Informacja o przynależnośći do grupy kapitałowej

Skip to content