Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,

34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110
ogłasza przetarg nieograniczony 

nr 2/WPWiK/PN/2020 dla zadania inwestycyjnego 

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią
w Kleczy Dolnej przysiółek Pniaki”

Skip to content