Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,

34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110
ogłasza przetarg nieograniczony 

nr 3/WPWiK/PN/2020 dla zadania  

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Wadowicach”

Skip to content