Ogłoszenie o przetargu

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110 ogłasza przetarg nieograniczony nr 5/WPWIK/PN/2019 na: odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych i zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w Wadowicach oraz osadu z klarowania wody wytworzonego w Stacji Uzdatniania Wody w Wadowicach

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 – Badania osadu
Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4 – Wykaz środków transportu
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wykluczeniu
Załącznik nr 7 – Projekt umowy

Skip to content