OGŁOSZENIE

laboratorium

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" POIS.02.03.00-00-0072/17Data ogłoszenia w Dz.U.UE : 21.04.2018r.
Data publikacji na stronie internetowej : 23.04.2018r.

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110 ogłasza

przetarg nieograniczony

nr 5/WPWIK/PN/2018 na zadanie:

Zadanie 4 – Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I (Modernizacja krat wstępnych na dopływie do oczyszczalni ścieków) w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice”
nr POIS.02.03.00-00-0072/17
nr referencyjny: 5/WPWIK/PN/2018
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia


Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza Ofertowego
Wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - Wzór Formularza Ofertowego


Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Wersja edytowalna
Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)


Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy .pdf


Informacja o grupie kapitałowej

załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Wersja edytowalna
załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej