laboratorium

Zadanie 3 - Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki - tory kolejowe w Kleczy Dolnej) - I etap, część 2

31.01.2019 r.

Zakończenie robót ziemnych i montażowych. Wykonanie 100% sieci wodociągowej, tj.2,66 km. Do zakończenia Zadania 3 pozostało odtworzenie nawierzchni dróg, które wykonawca zobowiązał się zrealizować w miesiącu marzec/kwiecień 2019r. – jak tylko warunki pogodowe pozwolą na prace drogowe.12.09.2018 r.

Ruszyły prace przy budowie wodociągu tranzytowego w miejscowości Klecza Dolna – przysiółek Pniaki.

Dzięki sprzyjającej pogodzie mieszkańcy Klecz Dolnej, przysiółka Pniaki mogą obserwować intensywne prace przy budowie wodociągu tranzytowego. Wodociąg zlokalizowany będzie głównie w pasie drogi gminnej. Integralną część wodociągu stanowić będą hydranty przeciwpożarowe.

Realizacja prac budowlanych może stwarzać niedogodności w codziennym życiu mieszkańców i ruchu drogowym, w związku z czym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość a kierowców o ostrożną jazdę.27.06.2018 r.

W dniu 27.06.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana pierwsza umowa na roboty budowlane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17” na: Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki – tory kolejowe w Kleczy Dolnej) –I etap , część 2

Wykonawca: Ekoinstal Sp. z o.o., z siedzibą w Suchej Beskidzkiej ul. Przemysłowa 8

Wartość inwestycji: 3.270.180,78 zł brutto.

Termin realizacji: do 30.06.2019 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej magistralnej o łącznej długości ok 2,66 km w miejscowości Klecza Dolna, od wpięcia do istniejącej sieci w rejonie drogi na przysiółek Pniaki do wpięcia do istniejącej sieci w okolicy torów PKP w Kleczy Dolnej.
Realizacja inwestycji spowoduje ograniczenie awarii, a tym samym strat wody oraz przyczyni się do oszczędności wody i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz zapewnienia ciągłości dostaw wody.
Jednocześnie budowa przedmiotowej magistrali umożliwi w dalszej perspektywie budowę sieci rozdzielczej i stworzy możliwość podłączenia się do sieci nowych mieszkańców Kleczy Dolnej Pniaki.